GBS De Fontein krijgt meeste ouders op de fiets

De Enschedese basisschool GBS De Fontein heeft de meeste stemmen gekregen in de actie ‘De Fietsbelofte’. Fietsburgemeester Hennie Kuiper reikte daarom maandagmiddag het schoolpleinfietspakket uit. Tijdens dit feestje werd ook het Twents Verkeersveiligheidslabel uitgereikt.

Beide acties geven aan dat De Fontein zich actief inzet voor de verkeersveiligheid rondom de school. “Het is natuurlijk belangrijk dat kinderen veel fietsen, maar zeker ook dat ze dat veilig kunnen,” zegt fietsburgemeester Hennie Kuiper. De Fontein stimuleert ouders om hun kinderen regelmatig met de fiets of lopend naar school te brengen, of zelf te laten gaan. Want lopen of fietsen naar school is: leuk, gezond, slim, duurzaam, leerzaam en veilig.

De Fietsbelofte
De Fietsbelofte is een actie van de landelijke Fietsersbond waarbij ouders worden opgeroepen om een belofte af te leggen. In Enschede werd de winnaar al uitgeroepen tijdens het Fietsfestijn op 21 september. Fietswethouder Jurgen van Houdt toonde zich toen erg tevreden: “Dit is het eerste jaar dat we aan deze actie meedoen. Het is mooi om te zien dat een aantal scholen hier enthousiast aan heeft deelgenomen.”

De Fontein heeft voor de Enschedese uitreiking 51 beloftes verzameld, ruim meer dan runners up Sint Liduina en OBS Twekkelerveld. “Toen ik las over deze actie, was ik meteen enthousiast. Daar moesten we natuurlijk aan meedoen,” aldus locatieleider Marieke Alons. De actie loopt ondertussen zo goed, dat De Fontein ook nog in de race is om landelijk de beste te worden. De Fietsersbond maakt binnenkort bekend wie de winnaar wordt van het schoolfeestje.

Twents Verkeersveiligheidslabel
Het Twents Verkeersveiligheidslabel is een keurmerk dat de gemeente Enschede, in samenwerking met Regio Twente en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland, om het jaar uitreikt aan scholen die zich actief inzetten voor verkeersveiligheid. Dit gaat bijvoorbeeld om lessen in de klas, deelname aan het praktisch verkeersexamen en het hebben van een veilige schoolomgeving. De Fontein voldoet met een score van 57 punten ruim aan de minimumeis van het label van 37 punten.

Enschede Fietsstad 2020
Fietsen is in. Daarom zet de gemeente Enschede samen met fietsstadpartners stevig in op de fiets. Zo komen er goede en veilige fietsvoorzieningen en wordt veilig fietsen gepromoot. Met leuke acties worden inwoners en werknemers in Enschede uitgedaagd om vaker de fiets te pakken. Op de website www.enschedefietsstad.nl vindt u meer informatie over deze campagne en de lopende acties. Momenteel loopt de verkiezing Fietsstad 2020 en Enschede is kanshebber.


GBS De Fontein bringt die meisten Eltern auf ihre Fahrräder

Die Enschede Grundschule GBS De Fontein erhielt die meisten Stimmen in der Kampagne “The Bicycle Promise”. Fahrradbürgermeister Hennie Kuiper überreichte deshalb am Montagnachmittag das Fahrradpaket für den Schulhof. Während dieser Party wurde auch das Twents Road Safety Label verliehen.

Beide Aktionen zeigen, dass De Fontein sich aktiv für die Verkehrssicherheit in der Schule einsetzt. “Es ist natürlich wichtig, dass Kinder viel Fahrrad fahren, aber auch, dass sie es sicher können”, sagt Bürgermeister Hennie Kuiper. De Fontein ermutigt die Eltern, ihre Kinder regelmäßig mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule zu bringen oder sie selbst gehen zu lassen. Denn zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu gehen ist: lustig, gesund, intelligent, nachhaltig, lehrreich und sicher.

Das Fahrradversprechen
Das Fahrradversprechen ist eine Aktion des nationalen Fietsersbond, bei der Eltern aufgefordert werden, ein Versprechen abzugeben. In Enschede wurde der Sieger bereits beim Radsportfest am 21. September bekannt gegeben. Fahrrad alderman Jürgen van Houdt zeigte sich damals sehr zufrieden: „Dies ist das erste Jahr, in dem wir an dieser Aktion teilgenommen haben. Es ist schön zu sehen, dass einige Schulen begeistert daran teilgenommen haben. “

De Fontein hat 51 Versprechen für die Präsentation in Enschede gesammelt, mehr als die Zweitplatzierten in Sint Liduina und OBS Twekkelerveld. „Als ich von dieser Aktion las, war ich sofort begeistert. Natürlich mussten wir mitmachen “, sagt Bauleiterin Marieke Alons. Die Promotion läuft so gut, dass De Fontein auch im Rennen ist, um national die Besten zu werden. Der Fietsersbond wird in Kürze bekannt geben, wer der Gewinner der Schulparty sein wird.

Twents Road Sicherheitsetikett
Das Twents Road Safety Label ist ein Qualitätszeichen, das die Gemeinde Enschede in Zusammenarbeit mit der Region Twente und der Regionalen Straßenverkehrssicherheitsbehörde der Niederlande alle zwei Jahre an Schulen vergibt, die sich aktiv für die Straßenverkehrssicherheit einsetzen. Dies betrifft beispielsweise den Unterricht im Unterricht, die Teilnahme an der praktischen Verkehrsprüfung und ein sicheres Schulumfeld. De Fontein erfüllt mit 57 Punkten mehr als die Mindestanforderung des 37-Punkte-Zeichens.

Enschede Fahrradstadt 2020
Radfahren ist in. Aus diesem Grund engagiert sich die Gemeinde Enschede gemeinsam mit Partnern aus der Fahrradstadt für den Radsport. Dies bietet gute und sichere Fahrradmöglichkeiten und fördert sicheres Radfahren. Mit lustigen Aktionen werden die Einwohner und Mitarbeiter in Enschede aufgefordert, häufiger Rad zu fahren. Weitere Informationen zu dieser Kampagne und den aktuellen Werbeaktionen finden Sie auf der Website www.enschedefietsstad.nl. Im Moment läuft die Wahl zur Fahrradstadt 2020 und Enschede ist ein Anwärter.