Immense waterberging in Oldenzaalsestraat werkt al

Immense waterberging in Oldenzaalsestraat werkt al

Natte voeten al twee keer voorkomen

 Afgelopen week heeft de waterberging in de Oldenzaalsestraat voorkomen dat regenwater uit hevige stortbuien de binnenstad in liep. Wethouder Jurgen van Houdt: ‘De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en toch heeft de waterberging haar dienst al bewezen. Ik ben trots dat we dit project in Enschede realiseren en dat we hiermee onveilige situaties en economische schade door wateroverlast beperken.’

 Ook in de bouwvakantie heeft het een dag flink geregend en was het waterbergingsriool tot de helft toe gevuld. Het eerste gedeelte van de waterberging is namelijk al aangesloten via grote koppelputten op het gewone riool. Op het moment dat het hevig regent, wordt het water via deze putten van het gewone riool overgestort in het waterbergingsriool. Ook water dat in de wadi’s stroomt, wordt afgevoerd naar het waterbergingsriool.


Combinatie werkzaamheden Van Lochemstraat

Nu de aanpak van de Oldenzaalsestraat verder vordert, is het logisch om de werkzaamheden aan de aangrenzende Van Lochemstraat in planning naar voren te schuiven. Met de aanleg van een nieuw riool, het verleggen en versterken van kabels en leidingen en de aansluiting op het warmtenet is deze straat in het voorjaar van 2020 ook bestand tegen hevige regenbuien. Daarnaast wordt de entree naar de Hoge Bothofstraat alvast aangepakt. De werkzaamheden zijn begin november gereed.


Ondernemers De Heurne bereikbaar

De gemeente vindt het van groot belang dat ondernemers in De Heurne bereikbaar blijven. De kruising van De Heurne met de Oldenzaalsestraat zal altijd van één kant bereikbaar zijn. In de vijfde fase wordt er tegen het spoor aan gewerkt. Hiervoor maken de gemeente en aannemer goede afspraken met ProRail om veilig te werken nabij het spoor.

 

Oplevering in april 2020

Al deze factoren zorgen helaas voor enige vertraging van het project Groen, Droog, Mooi Oldenzaalsestraat. Naar verwachting is het volledige project in april 2020 opgeleverd en is de Oldenzaalsestraat weer open voor verkeer.

Kijk voor actuele informatie op www.enschede.nl/oldenzaalsestraat


Der riesige Wasserspeicher in der Oldenzaalsestraat funktioniert schon!
 
Der Wasserspeicher in der Oldenzaalsestraat hat erneut in der vergangenen Woche das Abfließen von Regenwasser in die Innenstadt verhindert. Alderman Jürgen van Houdt: “Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen und der Wasserspeicher hat sich bereits bewährt. Ich bin stolz darauf, dass wir dieses Projekt in Enschede realisieren und unsichere Situationen und wirtschaftliche Schäden durch Überschwemmungen begrenzen. ”
 
Auch während der Bauferien regnete es einen Tag und der Wasserspeicherkanal war zur Hälfte gefüllt. Der erste Teil des Wasserspeichers ist bereits über große Koppelbrunnen an den regulären Abwasserkanal angeschlossen. Bei starkem Regen wird das Wasser über diese Brunnen aus dem normalen Abwasserkanal in den Wasserspeicherkanal geleitet. Wasser, das in das Wadi fließt, wird ebenfalls in den Abwasserkanal geleitet.

Kombination von Aktivitäten in der Van Lochemstraat
Da die Anfahrt zur Oldenzaalsestraat weiter voranschreitet, ist es logisch, die Arbeiten an der benachbarten Van Lochemstraat in der Planung zu verschieben. Mit dem Bau eines neuen Abwasserkanals, der Verlegung und Verstärkung von Kabeln und Rohren sowie dem Anschluss an das Wärmenetz wird diese Straße im Frühjahr 2020 auch starken Regenschauern standhalten können.  Außerdem wird die Einfahrt zur Hoge Bothofstraat in Angriff genommen. Die Arbeiten werden vermutlich Anfang November abgeschlossen sein.

Geschäfte an De Heurne zugänglich
Die Gemeinde hält es für sehr wichtig, dass Unternehmer in De Heurne weiterhin erreichbar sind. Die Kreuzung von De Heurne mit der Oldenzaalsestraat ist immer von einer Seite zugänglich. In der fünften Phase wird an der Strecke gearbeitet. Dazu treffen die Gemeinde und der Auftragnehmer mit ProRail gute Vereinbarungen, um sicher in der Nähe der Bahnen zu arbeiten.
 
Fertigstellung im April 2020
All diese Faktoren verursachen leider einige Verzögerungen für das Projekt Groen, Droog, Mooi Oldenzaalsestraat. Das gesamte Projekt wird voraussichtlich im April 2020 abgeschlossen sein und die Oldenzaalsestraat wird wieder für den Verkehr freigegeben.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.enschede.nl/oldenzaalsestraat


fotograaf Hessel Bosch