Enschede ontvangt € 2,68 miljoen om inwoners te stimuleren hun energieverbruik te verminderen

Enschede ontvangt € 2,68 miljoen uit de regeling reductie energiegebruik van het Ministerie van BZK. De subsidie is bedoeld om het energiegebruik van de inwoners te verminderen. Het ingediende plan omvat een campagne ‘de Eerste Stap’ waarbij bewoners tips,  informatie en waarbij particuliere eigenaren een (gratis) energiebox kunnen krijgen. Hierdoor kunnen bewoners op een eenvoudige manier en zonder grote investeringen energie en geld besparen. In de campagne, die in 2020 start, werkt de gemeente samen met Pioneering, Alifa, Duurzaam Thuis Twente, Geas en Jan Duurzaam. Jeroen Diepemaat, wethouder energie bebouwde omgeving, is zeer tevreden met het toegekende bedrag.  “Energiebesparing is de eerste stap in het terugdringen van het energieverbruik. Een kleine besparing van 5 procent door iedereen is gezamenlijk een enorme stap vooruit.”

Energiebox voor particuliere huiseigenaren

Een belangrijke doelgroep in de campagne zijn bewoners die nog geen actie hebben ondernomen om hun energieverbruik te verminderen. Deze groep is nog onbekend met wat ze het beste kunnen doen of denkt dat het veel geld kost. De campagne wil laten zien dat met kleine, gratis of goedkope aanpassingen er al flink geld en energie bespaard kan worden. Voorbeelden zijn een douche-zandloper of radiatorfolie. Dit kunnen items zijn in de EersteStapBox. Dit is een cadeaubox die iedereen tot een bepaald bedrag kan vullen met enkele energiebesparende artikelen. Niels van den Berg, wethouder duurzame energie, onderstreept het belang van het nemen van kleine concrete maatregelen die al snel direct effect hebben.

Betrekken van (lokale) bedrijven

Het waterzijdig inregelen van de CV-installatie is aan ander onderdeel uit de campagne. Een maatregel die echt leidt tot een daling van het gasverbruik. Het is een maatregel die door installatiebedrijven moet worden uitgevoerd. Pioneering, met als doel innovatie in de bouw en installatiesector te versterken wil installateurs hierin gaan bijscholen, zodat het waterzijdig inregelen ook na afloop van deze campagne op grote schaal kan worden toegepast.

Inzet van Alifa

Welzijnsorganisatie Alifa zal in de campagne haar netwerk in de Enschedese samenleving benutten om zo veel mogelijk mensen te bereiken, en zich vooral inzetten om mensen met een kleinere portemonnee te bereiken. Want juist voor deze groep is verlagen van de energierekening zeer welkom


Enschede erhält 2,68 Millionen Euro, um die Bewohner zu ermutigen, ihren Energieverbrauch zu senken
 
Enschede erhält 2,68 Mio. EUR aus dem Energieverbrauchsreduzierungsprogramm des Ministeriums für Inneres und Königreichsbeziehungen. Der Zuschuss soll den Energieverbrauch der Einwohner senken. Der eingereichte Plan beinhaltet eine “First Step” -Kampagne, bei der die Bewohner Tipps und Informationen erhalten und private Eigentümer eine (kostenlose) Energiebox erhalten können. Auf diese Weise können die Bewohner auf einfache Weise und ohne größere Investitionen Energie und Geld sparen. In der Kampagne, die im Jahr 2020 beginnen wird, arbeitet die Gemeinde mit Pioneering, Alifa, Duurzaam Thuis Twente, Geas und Jan Duurzaam zusammen. Jeroen Diepemaat, Stadtrat für Energie in der gebauten Umwelt, ist mit dem zugewiesenen Betrag sehr zufrieden. „Energieeinsparung ist der erste Schritt zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Eine kleine Einsparung von 5 Prozent durch alle ist ein großer Schritt nach vorne. “
 
Energiebox für private Hausbesitzer
Eine wichtige Zielgruppe der Kampagne sind Anwohner, die noch keine Maßnahmen zur Reduzierung ihres Energieverbrauchs ergriffen haben. Diese Gruppe ist immer noch nicht mit dem vertraut, was sie am besten kann, oder glaubt, dass es viel Geld kostet. Die Kampagne will zeigen, dass mit kleinen, kostenlosen oder billigen Anpassungen bereits viel Geld und Energie gespart werden kann. Beispiele sind eine Duschuhr oder eine Heizkörperfolie. Dies können Elemente in der First Step Box sein. Dies ist eine Geschenkbox, die jeder bis zu einer bestimmten Menge mit energiesparenden Gegenständen füllen kann. Niels van den Berg, Stadtrat für nachhaltige Energie, betont, wie wichtig es ist, kleine konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die sich schnell auswirken.
 
Einbeziehung (lokaler) Unternehmen
Ein weiterer Teil der Kampagne ist die Anpassung der Heizungsanlage auf der Wasserseite. Eine Maßnahme, die wirklich zu einem Rückgang des Gasverbrauchs führt. Dies ist eine Maßnahme, die von Installationsunternehmen durchgeführt werden muss. Pionierarbeit mit dem Ziel, die Innovation im Bau- und Installationssektor zu stärken, möchte Installateuren zusätzliche Schulungen bieten, damit der Ausgleich auf der Wasserseite auch nach Ende dieser Kampagne in großem Umfang angewendet werden kann.
 
Bereitstellung von Alifa
In der Kampagne wird die Alifa-Wohlfahrtsorganisation ihr Netzwerk in der Enschede-Gesellschaft nutzen, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen und insbesondere Menschen mit einem kleineren Geldbeutel zu erreichen. Weil es für diese Gruppe sehr willkommen ist, die Energiekosten zu senken