Nederlands

Energieverbruik te verminderen

Enschede ontvangt € 2,68 miljoen uit de regeling reductie energiegebruik van het Ministerie van BZK. De subsidie is bedoeld om het energiegebruik van de inwoners te verminderen. Het ingediende plan omvat een campagne ‘de Eerste Stap’ waarbij bewoners tips, informatie en waarbij particuliere eigenaren een (gratis) energiebox kunnen krijgen. Hierdoor kunnen bewoners op een eenvoudige manier en zonder grote investeringen energie en geld besparen. In de campagne, die in 2020 start, werkt de gemeente samen met Pioneering, Alifa, Duurzaam Thuis Twente, Geas en Jan Duurzaam. Jeroen Diepemaat, wethouder energie bebouwde omgeving, is zeer tevreden met het toegekende bedrag. “Energiebesparing is de eerste stap in het terugdringen van het energieverbruik. Een kleine besparing van 5 procent door iedereen is gezamenlijk een enorme stap vooruit.”

Energiebox voor particuliere huiseigenaren
Een belangrijke doelgroep in de campagne zijn bewoners die nog geen actie hebben ondernomen om hun energieverbruik te verminderen. Deze groep is nog onbekend met wat ze het beste kunnen doen of denkt dat het veel geld kost. De campagne wil laten zien dat met kleine, gratis of goedkope aanpassingen er al flink geld en energie bespaard kan worden. Voorbeelden zijn een douche-zandloper of radiatorfolie. Dit kunnen items zijn in de EersteStapBox. Dit is een cadeaubox die iedereen tot een bepaald bedrag kan vullen met enkele energiebesparende artikelen. Niels van den Berg, wethouder duurzame energie, onderstreept het belang van het nemen van kleine concrete maatregelen die al snel direct effect hebben.

Betrekken van (lokale) bedrijven
Het waterzijdig inregelen van de CV-installatie is aan ander onderdeel uit de campagne. Een maatregel die echt leidt tot een daling van het gasverbruik. Het is een maatregel die door installatiebedrijven moet worden uitgevoerd. Pioneering, met als doel innovatie in de bouw en installatiesector te versterken wil installateurs hierin gaan bijscholen, zodat het waterzijdig inregelen ook na afloop van deze campagne op grote schaal kan worden toegepast.

Inzet van Alifa
Welzijnsorganisatie Alifa zal in de campagne haar netwerk in de Enschedese samenleving benutten om zo veel mogelijk mensen te bereiken, en zich vooral inzetten om mensen met een kleinere portemonnee te bereiken. Want juist voor deze groep is verlagen van de energierekening zeer welkom


Enschede erhält 2,68 Millionen Euro, um die Bewohner zu ermutigen, ihren Energieverbrauch zu senken
 
Enschede erhält vom Ministerium für Inneres und Königreichsbeziehungen 2,68 Mio. EUR aus dem Energieeinsparungsprogramm. Der Zuschuss soll den Energieverbrauch der Bewohner senken. Der eingereichte Plan beinhaltet eine “First Step” -Kampagne, in der Anwohner Tipps und Informationen erhalten und private Eigentümer eine (kostenlose) Energie-Box erhalten können. So können die Bewohner auf einfache Weise und ohne größere Investitionen Energie und Geld sparen. In der Kampagne, die im Jahr 2020 beginnt, arbeitet die Gemeinde mit Pioneering, Alifa, Duurzaam, Thuis Twente, Geas und Jan Duurzaam zusammen. Jeroen Diepemaat, Ratsherr für Energie in der gebauten Umwelt, ist sehr zufrieden mit dem zuerkannten Betrag. „Energieeinsparung ist der erste Schritt zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Eine kleine Ersparnis von 5 Prozent für alle ist ein enormer Fortschritt. “
 
Energiebox für private Hausbesitzer
Eine wichtige Zielgruppe der Kampagne sind Anwohner, die noch keine Maßnahmen zur Reduzierung ihres Energieverbrauchs ergriffen haben. Diese Gruppe ist noch nicht mit dem vertraut, was sie am besten kann oder denkt, dass es viel Geld kostet. Die Kampagne möchte zeigen, dass mit kleinen, kostenlosen oder billigen Änderungen bereits erhebliche Kosten und Energie eingespart werden können. Beispiele sind eine Duschsanduhr oder eine Heizkörperfolie. Dies können Elemente in der FirstStepBox sein. Dies ist eine Geschenkbox, die jeder mit einigen energiesparenden Artikeln bis zu einer bestimmten Menge füllen kann. Niels van den Berg, Vorsteher für nachhaltige Energie, betont, wie wichtig es ist, kleine, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die sich schnell auswirken.
 
Einbindung von (lokalen) Unternehmen
Die wasserseitige Anpassung der Zentralheizungsanlage ist ein weiterer Teil der Kampagne. Eine Maßnahme, die wirklich zu einer Reduzierung des Gasverbrauchs führt. Dies ist eine Maßnahme, die von den Installationsfirmen durchgeführt werden muss. Pionierarbeit mit dem Ziel, Innovationen im Bau- und Installationssektor zu stärken, erfordert eine Umschulung der Installateure, damit die wasserseitige Anpassung auch nach Abschluss dieser Kampagne in großem Umfang durchgeführt werden kann.
 
Einsatz von Alifa
Im Rahmen der Kampagne wird die Wohlfahrtsorganisation Alifa ihr Netzwerk in der Gesellschaft von Enschede nutzen, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, insbesondere um Menschen mit einem kleineren Geldbeutel zu erreichen. Denn gerade für diese Gruppe ist eine Senkung der Energierechnung sehr zu begrüßen

More from Nederlands

Klimaatstad Enschede krijgt €1,36 miljoen van het Rijk

Regenwaterstad/Klimaatstad Enschede krijgt €1,36 miljoen van het Rijk  Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor pilotprojecten voor klimaatadaptatie. Hiervan ontvangt Enschede 1,36 miljoen voor de uitvoering van het project Stadsbeek. De subsidie … weiterlesen

Ruimere toepassing Wet Bibob.

– Het college van burgemeester en wethouders van Enschede heeft besloten dat de gemeente zich actiever gaat richten op het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Enschede wil voorkomen dat (onbewust) criminele activiteiten gefaciliteerd worden waardoor eerlijke ondernemers benadeeld worden. … weiterlesen

Direct Duidelijk Brigade verwelkomd in Enschede

Extra mensen en middelen voor begrijpelijke overheidstaal Vandaag werd de landelijke aftrap gegeven van de Direct Duidelijk Brigade. Dit team staat voor duidelijke overheidstaal en gaat de komende tijd het land in om overheidsteksten te verbeteren en begrijpelijker te maken … weiterlesen

Beeindiging contract Carefree en Carefree Twente

Gemeente Enschede heeft per 21 oktober 2019 het contract met zorgaanbieders Carefree en Carefree Twente beëindigd. Uit onderzoek is gebleken dat deze zorgaanbieders niet aan de administratieve eisen voldoen en dat er te weinig gekwalificeerd personeel in dienst is. Alle … weiterlesen

Immense waterberging in Oldenzaalsestraat werkt al

Immense waterberging in Oldenzaalsestraat werkt al Natte voeten al twee keer voorkomen  Afgelopen week heeft de waterberging in de Oldenzaalsestraat voorkomen dat regenwater uit hevige stortbuien de binnenstad in liep. Wethouder Jurgen van Houdt: ‘De werkzaamheden zijn nog niet afgerond … weiterlesen

GBS De Fontein krijgt meeste ouders op de fiets

De Enschedese basisschool GBS De Fontein heeft de meeste stemmen gekregen in de actie ‘De Fietsbelofte’. Fietsburgemeester Hennie Kuiper reikte daarom maandagmiddag het schoolpleinfietspakket uit. Tijdens dit feestje werd ook het Twents Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Beide acties geven aan dat De … weiterlesen

Samen de leefbaarheid in woonwijken verbeteren

De gemeente Enschede en Domijn slaan de handen in één. Beide partijen zijn projectpartners geworden in het project ‘Onderhoud openbare ruimte 2.0’. Dit is een initiatief van INTERREG Deutschland-Nederland dat zich inzet voor grensoverschrijdende samenwerkingen. Naast gemeente Enschede en Domijn … weiterlesen