Klimaatstad Enschede krijgt €1,36 miljoen van het Rijk

Regenwaterstad/Klimaatstad Enschede krijgt €1,36 miljoen van het Rijk

 Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor pilotprojecten voor klimaatadaptatie. Hiervan ontvangt Enschede 1,36 miljoen voor de uitvoering van het project Stadsbeek. De subsidie maak het mogelijk om de Stadsbeek versneld door te trekken richting de Elferinksweg. Met het geld wil de gemeente ook bewoners in de omgeving van de Stadsbeek stimuleren om zelf maatregelen te nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De maatregelen in Enschede West zijn nodig om de wateroverlast bij hevige regenbuien op te vangen.

Wethouder Jurgen van Houdt: “Het is fantastisch dat Enschede zo’n forse subsidie van het Rijk hiervoor ontvangt. Het betekent na haar werkbezoek aan de Oldenzaalsestraat opnieuw een erkenning van de minister dat we als Enschede een koploper zijn als het gaat om het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Naast de aanleg van de Stadsbeek hebben we meerdere maatregelen genomen om wateroverlast door hevige regenval te voorkomen. Zo is bijvoorbeeld ook de Roombeek opnieuw aangelegd en wordt aan de Oldenzaalsestraat gewerkt aan de aanleg van een enorme ondergrondse waterberging en een fraaie groenstrook met wadi’s.” En we gaan door.

Ook voor Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Vechtstromen, loopt Enschede voorop als het gaat om het beheersen van de waterhuishouding. Dat leverde de gemeente al eerder een bijdrage van het waterschap op van 1 miljoen euro voor de Stadsbeek.

Kwetsbaar voor wateroverlast en droogte
De ligging van Enschede op een stuwwal zorgt in belangrijke mate voor de kwetsbaarheid voor wateroverlast. Naast wateroverlast is Enschede ook kwetsbaar voor droogte. De gemeente is zich hier al lange tijd van bewust. Daarom is in 2014 al gestart met het uitvoeren van een stresstest voor wateroverlast en is er een risicodialoog gevoerd met de gemeenteraad. Dit gaf aanleiding om de wateroverlast in o.a. de wijken Pathmos en Stadsveld met prioriteit aan te pakken door hier de Stadsbeek aan te leggen. Deze wijken liggen in het lager gelegen deel van de stad.

Stadsbeek ook tegen hittestress
Het project Stadsbeek brengt de oude bekenstructuur terug in Enschede. De beek beperkt niet alleen wateroverlast, maar vermindert ook de droogte en hittestress. Door een intensief communicatietraject met bewoners is veel draagvlak voor dit project ontstaan.

Versnelde doortrekking van de Stadsbeek in de Elferinksweg
Met de subsidie van het Rijk wordt dit jaar de Stadsbeek versneld in Pathmos en Stadsveld aangelegd. Dit is het stuk beek in de Elferinksweg die de afvoercapaciteit en waterberging verder vergroten. Daarnaast maakt een systeem van drainage en infiltratie de wijk niet alleen klimaatbestendiger voor wateroverlast, maar kan ook de hoeveelheid grondwater aangevuld worden in droge perioden. Het planten van extra groen en bomen in de wijk zorgt voor minder hittestress en vergroot tevens de biodiversiteit.

Hiermee zet de gemeente maximaal in op de maatregelen in de openbare ruimte. Omdat 70% van het verharde oppervlak in dat gebied in handen is van particulieren investeert de gemeente ook in campagnes om bewoners en organisaties te activeren en te stimuleren tot het nemen van klimaatadaptieve maatregelen op particulier terrein.


Große Klimasubvention für das Stadsbeek-Projekt
Regenwasserstadt / Klimastadt Enschede erhält 1,36 Mio. € von der Regierung
 
Die Ministerin für Infrastruktur und Wasserwirtschaft, Cora van Nieuwenhuizen, hat 4,8 Millionen Euro für Pilotprojekte zur Klimaanpassung bereitgestellt. Davon erhält Enschede 1,36 Millionen für die Umsetzung des Stadsbeek-Projekts. Der Zuschuss ermöglicht es, das Stadsbeek in Richtung Elferinksweg zu beschleunigen. Mit dem Geld will die Gemeinde auch die Anwohner in der Umgebung von Stadsbeek ermutigen, selbst Maßnahmen zu ergreifen, um die Folgen des Klimawandels abzufedern. Die Maßnahmen in Enschede West sind erforderlich, um die Überschwemmungen bei starken Regenschauern auszugleichen.
 
Alderman Jürgen van Houdt: „Es ist fantastisch, dass Enschede dafür einen so hohen Zuschuss von der Regierung erhält. Nach ihrem Arbeitsbesuch in der Oldenzaalsestraat erkennt die Ministerin erneut an, dass wir als Enschede bei der Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels an vorderster Front stehen. Neben dem Bau von Stadsbeek haben wir verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Überschwemmungen durch Starkregen vorzubeugen. Zum Beispiel wurde auch das Roombeek neu gestaltet, und in der Oldenzaalsestraat wird derzeit an einem riesigen unterirdischen Wasserspeicher und einer wunderschönen Grünfläche mit Wadis gearbeitet. “Und wir machen weiter.
 
Auch für Stefan Kuks, Wassergräber des Vechtstroom Water Board, ist Enschede führend im Wassermanagement. Damit hat die Gemeinde bereits einen Beitrag der Wasserbehörde in Höhe von 1 Million Euro für die Stadsbeek bereitgestellt.
 
Anfällig für Überschwemmungen und Dürre
Die Lage von Enschede an einem Damm bietet ein erhebliches Maß an Anfälligkeit für Überschwemmungen. Enschede ist neben Überschwemmungen auch anfällig für Trockenheit. Dies ist der Gemeinde seit langem bekannt. Aus diesem Grund wurde bereits 2014 ein Stresstest für Überschwemmungen gestartet und ein Risikodialog mit dem Gemeinderat geführt. Dies gab Anlass, die Überschwemmungen unter anderem in den Distrikten Pathmos und Stadsveld zu bekämpfen, indem der Bau des Stadsbeek priorisiert wurde. Diese Stadtteile befinden sich im unteren Teil der Stadt.
 
Stadsbeek auch gegen Hitzestress
Das Stadsbeek-Projekt bringt die alte Bachstruktur nach Enschede zurück. Der Strom reduziert nicht nur Überschwemmungen, sondern auch Trockenheit und Hitzestress. Dank eines intensiven Kommunikationsprozesses mit den Bewohnern wurde viel Unterstützung für dieses Projekt geschaffen.
 
Beschleunigter Ausbau des Stadsbeek im Elferinksweg
In diesem Jahr wird der Stadsbeek in Pathmos und Stadsveld mit staatlichem Zuschuss beschleunigt. Dies ist der Bach im Elferinksweg, der die Entwässerungskapazität und den Wasserspeicher weiter erhöht. Ein System zur Entwässerung und Infiltration macht den Bezirk nicht nur klimabeständiger für Überschwemmungen, sondern die Grundwassermenge kann auch in Trockenperioden ergänzt werden. Das Pflanzen von zusätzlichem Grün und Bäumen in der Nachbarschaft verursacht weniger Hitzestress und erhöht auch die Artenvielfalt.
 
Auf diese Weise konzentriert sich die Gemeinde auf Maßnahmen im öffentlichen Raum. Da 70% der befestigten Fläche in diesem Gebiet in privater Hand sind, investiert die Gemeinde auch in Kampagnen, um Bewohner und Organisationen zu aktivieren und sie zu ermutigen, klimaanpassende Maßnahmen auf privatem Land zu ergreifen.