Samen de leefbaarheid in woonwijken verbeteren

De gemeente Enschede en Domijn slaan de handen in één. Beide partijen zijn projectpartners geworden in het project ‘Onderhoud openbare ruimte 2.0’. Dit is een initiatief van INTERREG Deutschland-Nederland dat zich inzet voor grensoverschrijdende samenwerkingen. Naast gemeente Enschede en Domijn zijn ook DNL-contact Gmbh & Co KG, gemeente Hengelo, Stadt Emsdetten, Stadt Ahlen, Welbions, Woningcorporatie Domijn, WG EMS, INFA/ISFM en Vivawest betrokken bij dit project dat loopt tot eind 2020.

Leefbaarheid in woonwijken Enschede
Gemeente Enschede en Domijn hechten er grote waarde aan dat bewoners trots zijn op hun leefomgeving. Robin Schoemaker (relatiebeheerder Domijn): “Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer bewoners zelf zeggenschap hebben over de wijze waarop hun openbare ruime ingericht wordt, dit enorm bijdraagt op de trots op hun omgeving. Bovenal weten zij zelf heel goed wat er moet gebeuren en zijn zij als inwoners de experts.” De vraag is vervolgens hoe je dit in de praktijk omzet tot concrete acties en de inwoners ook daadwerkelijk zeggenschap geeft over de leefomgeving. Hierin willen de gemeente Enschede en Domijn ondersteunen middels de subsidie vanuit Interreg. Chantal Euverman, wijkregisseur gemeente Enschede is blij met de subsidie: “Samen met Duitse en Nederlandse partijen geeft ons dit de mogelijkheid om te experimenteren met wat wel en niet werkt om bewoners te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. In Enschede hebben we er bewust voor gekozen om aan te sluiten bij plekken waar bewoners al vaak en makkelijk samenkomen. Voetbalvereniging Rigtersbleek is daar één van.”

Rigtersbleek de wijk Twekkelerveld in
Op Ontmoetingspark Rigtersbleek is vorig jaar vorig jaar gestart met de voorliggende voorziening Thuis@ voor kinderen en jongeren. Dit is een initiatief van Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede waar v.v. Rigtersbleek lid van is. Martijn Koop, coördinator Thuis@, over het initiatief: “Deze kinderen krijgen op doordeweekse dagen van 14:00 tot 19:00 uur diverse activiteiten aangeboden onder professionele begeleiding, onder andere in samenwerking met de wijkteams van gemeente Enschede. Sinds januari 2019 gaan de kinderen op de maandagmiddag standaard de wijk in om zwerfafval op te ruimen.” Chantal Euverman: “Het is mooi om te zien dat kinderen van Thuis@, samen met leden van de club en andere kinderen uit de wijk, wekelijks de straat opgaan om de openbare ruimte schoon te houden.” Voor de kinderen van Thuis@ zit er ook een extra leerdoel aan gekoppeld en zijn er al mooie resultaten zichtbaar vertelt Martijn Koop: “De kinderen verdienen zakgeld met hun inzet voor de wijk. In plaats van een zakcentje te verdienen bij de plaatselijke supermarkt, verdienen ze dit nu door zich in te zetten voor een schone leefomgeving. Bovendien begeleiden wij ze in het sparen van geld voor een specifiek doel. Het is een mooie extra stimulans voor de kinderen, ze leren tegelijkertijd met geld omgaan én de straten worden schoon. Het leuke is bovendien dat een aantal kinderen, die voorheen alle rommel zelf op straat gooiden, zich nu heel bewust zijn van wat er eigenlijk allemaal op straat ligt. Door de continuïteit zien en ervaren ze dat er elke week veel op straat terecht komt. Nu spreken ze hier zelf hun ongenoegen en onbegrip over uit.”

Samen de handen uit de mouwen
Vanaf het seizoen 2019-2020 gaat ook de G-voetbalafdeling van v.v. Rigtersbleek, die inmiddels meer dan 85 leden telt, zich actief inzetten om de wijk Twekkelerveld schoon te maken. Gerrit Polman: “We gaan drie tot vier keer per maand, na het spelen van een wedstrijd, met een team de wijk in om zwerfafval op te halen en verwijderen. Dit doen we in teamverband, onder begeleiding van de staf. Samen steken we de handen uit de mouwen, maken er een leuke middag van, en dragen zo ons steentje bij!”.

Meer initiatieven
De gemeente en Domijn kijken welke bijdrage bewoners zelf kunnen en willen leveren om de omgeving schoon te houden, en wat hiervoor nodig is. Robin Schoemaker: “Vanuit het Interreg project zal er in Twekkelerveld nog een initiatief van start gaan in samenwerking met v.v. Rigtersbleek. En ook in Enschede Noord gaan op korte termijn twee projecten van start in de wijken Deppenbroek en Mekkelholt in samenwerking met Deppenbroek en Mekkelholt.” Chantal Euverman: “We kijken ernaar uit hoe dit project gaat verlopen in de komende maanden. Hopelijk mogen we meer initiatieven van inwoners tegemoetzien die bijdragen aan de leefbaarheid in de woonwijken, nu en in de toekomst. Zo kunnen wij, met ondersteuning, de wijken teruggeven aan de bewoners.”


Gemeinsam die Lebensqualität in Wohngebieten verbessern
Die Gemeinden Enschede und Domijn schließen sich zusammen. Beide Parteien sind Projektpartner im Projekt “Public Space Maintenance 2.0” geworden. Dies ist eine Initiative von  INTERREG Deutschland-Niederlande, die sich für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit einsetzt. Neben den Gemeinden Enschede und Domijn sind auch die DNL-contact GmbH & Co. KG, Hengelo, Stadt Emsdetten, Stadt Ahlen, Welbions, die Domijn Housing Corporation, die WG EMS, INFA / ISFM und Vivawest an diesem Projekt beteiligt, das bis Ende 2020 läuft.

Lebensqualität in Wohngebieten Enschede
Die Gemeinden Enschede und Domijn legen großen Wert darauf, dass die Bewohner stolz auf ihr Lebensumfeld sind. Robin Schoemaker (Relationship Manager Domijn): „Wir sind davon überzeugt, dass die Kontrolle der Bewohner über die Gestaltung ihres öffentlichen Raums enorm zum Stolz auf ihre Umwelt beiträgt. Vor allem wissen sie selbst sehr gut, was zu tun ist, und als Bewohner sind sie die Experten. “Die Frage ist dann, wie man dies in der Praxis in konkrete Maßnahmen umsetzt und den Bewohnern tatsächlich die Kontrolle über das Lebensumfeld gibt. Die Gemeinden Enschede und Domijn wollen dies durch den Zuschuss von Interreg unterstützen. Chantal Euverman, Bezirksleiterin der Gemeinde Enschede, freut sich über den Zuschuss: „Zusammen mit deutschen und niederländischen Parteien haben wir die Möglichkeit zu experimentieren, was funktioniert und was nicht, um die Bewohner in die Gestaltung des öffentlichen Raums einzubeziehen. In Enschede haben wir uns bewusst dafür entschieden, mit Orten in Verbindung zu treten, an denen die Bewohner oft und leicht zusammenkommen. Fußballverein Rigtersbleek ist einer von ihnen. ”

Rigters hat den Bezirk Twekkelerveld gebleicht
Im Rigtersbleek Meeting Park wurde im vergangenen Jahr die Einrichtung Home @ für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. Dies ist eine Initiative des Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede, zu der v.v. Rigtersbleek gehört. Martijn Koop, Koordinator Thuis @, über die Initiative: „An Wochentagen von 14.00 bis 19.00 Uhr werden diesen Kindern verschiedene Aktivitäten unter professioneller Aufsicht angeboten, unter anderem in Zusammenarbeit mit den Nachbarschaftsteams der Gemeinde Enschede. Seit Januar 2019 sind die Kinder am Montagnachmittag in die Nachbarschaft gegangen, um Müll aufzuräumen. “Chantal Euverman:” Es ist schön zu sehen, dass Kinder von Home @ zusammen mit Mitgliedern des Clubs und anderen Kindern aus der Nachbarschaft wöchentlich auf die Straße gehen, um den öffentlichen Raum sauber zu halten. “Für die Kinder von Thuis @ gibt es auch ein zusätzliches Lernziel, und gute Ergebnisse sind bereits sichtbar, sagt Martijn Koop:„ Die Kinder verdienen mit ihren Bemühungen für die Nachbarschaft Taschengeld. Anstatt ihren Lebensunterhalt im örtlichen Supermarkt zu verdienen, verdienen sie dies jetzt, indem sie für eine saubere Umwelt arbeiten. Darüber hinaus führen wir sie beim Sparen von Geld für einen bestimmten Zweck. Es ist ein schöner zusätzlicher Anreiz für die Kinder, sie lernen mit Geld umzugehen und die Straßen sind sauber. Das Schöne ist, dass eine Reihe von Kindern, die zuvor den ganzen Müll selbst auf die Straße geworfen haben, jetzt sehr genau wissen, was tatsächlich auf der Straße ist. Aufgrund der Kontinuität sehen und erleben sie, dass jede Woche viele Menschen auf die Straße gehen. Jetzt äußern sie selbst ihr Missfallen und Unverständnis darüber. ”

Krempeln Sie die Ärmel zusammen
Ab der Saison 2019-2020 wird sich auch die G-Football-Abteilung von v.v. Rigtersbleek, der inzwischen mehr als 85 Mitglieder angehören, aktiv für die Reinigung des Bezirks Twekkelerveld einsetzen. Gerrit Polman: „Nachdem wir ein Match gespielt haben, gehen wir drei- bis viermal im Monat in die Nachbarschaft, um Müll zu sammeln und zu entfernen. Wir tun dies in einem Team unter Anleitung des Personals. Gemeinsam krempeln wir die Ärmel hoch, machen einen lustigen Nachmittag und tragen so unseren Teil dazu bei! “.

Weitere Initiativen
Die Gemeinde und Domijn prüfen den Beitrag, den die Bewohner selbst leisten können und wollen, um die Umwelt sauber zu halten und was dazu nötig ist. Robin Schoemaker: „Aus dem Interreg-Projekt geht eine weitere Initiative in Twekkelerveld in Zusammenarbeit mit V. V. Rigtersbleek hervor. Und auch in Enschede Nord werden in Kürze zwei Projekte in den Stadtteilen Deppenbroek und Mekkelholt in Zusammenarbeit mit Deppenbroek und Mekkelholt gestartet. “Chantal Euverman:” Wir sind gespannt, wie sich dieses Projekt in den kommenden Monaten entwickeln wird. Hoffentlich können wir uns auf weitere Initiativen von Anwohnern freuen, die jetzt und in Zukunft zur Lebensqualität in den Wohngebieten beitragen. Auf diese Weise können wir mit Unterstützung den Bewohnern die Nachbarschaften zurückgeben. “


foto afvalproject Thuis@Rigtersbleek // groepsfoto met Chantal Euverman & Robin Schoemaker