Blik in het buurland / Blick ins Nachbarland

• 16 september op de luchthaven Münster / Osnabrück
• Kansen en mogelijkheden in het buurland zien en gebruikt
• “Letter of intent” als basis voor het seed-werk

Grenzeloze arbeidsmarkt? De mogelijkheden en kansen voor werkgevers en werknemers in de Euregio staan ​​in het middelpunt van de arbeidsmarktconferentie 2020. Onder het motto Laten we ons werk openen Lord burgemeester Markus Lewe van Münster verbonden Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede op 16 september a.s. Duitse en Nederlandse ondernemingen uit in de luchthaven Münster / Osnabrück om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

De conferentie zal genter riet alleen het leggen van contacten mogelijk maken, maar ook concreet informatie bieden: Hoe kan werk gevers vakkrachten of afgestudeerden aan de andere kant van de grens überhaupt? Wat is er met de planten in Buurland gebeurd? “Onze regio moet aan beide randen van de grens zaadgroep toe één economische regio en leefomgeving. Daar hoort natuurlijk een zo Grenzeloos mogelijke arbeidsmarkt bij “, aldus Markus Lewe. Seeds with Onno van Veldhuizen ondertekende Lewe 2017 een “Letter of intent”, waarin de samenwerking van de gemeenten Münster en Enschede op de arbeidsmarkt en op andere terreinen, zoals bestuur, veiligheid, mobiliteit en onderwijs is uitgestrekt. “Ons streven is het om werkgevers en werknemers te laten zien wilt kansen hij ontmoette de stap naar het buitenland kan ontstaan. De arbeidsmarktconferentie is een van de volgende bouwsteen daarvoor ”, aldus Onno van Veldhuizen.

De gemeentelijke Munster en Enschede werken momenteel aan de totstandkoming van een officiële stedenpartnerschap. Nu werkt al spelers uit elkaars gemeentelijke organisaties als ook de universiteiten en hogescholen zaden. Ook heffen beide burgemeesters al van werkplek geruild. Met de conferentie over de markt is de economie in de economie en de markt veranderd.

Het programma bestaat uit inleidingen, best practices voorbeelden en informatie over de werkcultuur in het buurland biedt veel ruimte voor het leggen van contacten. De conferentie werd ontmoet met een informeel “samenkomen”. Uitnodigingen voor werkgevers en stakeholders van de regio zijn nog toegestaan, maar relevant voor kunnen voor gedetailleerde informatie nu al terecht bij Monika Jürgensmeier van het Jobcenter Münster (juergensmeier@stadt-muenster.de) en Peter Schildkamp van Arbeidsmarkt en Economieede van de gemeente Enschede .schildkamp @ enschede.nl). 


• 16. September am Flughafen Münster / Osnabrück
• Chancen und Gelegenheiten im Nachbarland sehen und nutzen
• “Letter of Intent” als Grundlage für die Zusammenarbeit

Grenzenloser Arbeitsmarkt? Die Chancen und Möglichkeiten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Euregio stehen im Mittelpunkt der Arbeitsmarktkonferenz 2020. Unter dem Motto “Lasst uns unsere Arbeit eröffnen” laden Oberbürgermeister Markus Lewe aus Münster und Bürgermeister Onno aus Veldhuizen aus Enschede deutsche und niederländische Unternehmen ein Flughafen Münster / Osnabrück zum Networking und Erfahrungsaustausch.

Die Konferenz wird jedoch nicht nur Kontakte ermöglichen, sondern auch konkrete Informationen liefern: Wie können Arbeitgeber Fachkräfte oder Absolventen auf der anderen Seite der Grenze überhaupt erreichen? Was sind die Bedingungen für die Arbeit im Nachbarland? „Unsere Region muss auf beiden Seiten der Grenze zu einer Wirtschaftsregion und einem Lebensumfeld zusammenwachsen. Dazu gehört natürlich ein möglichst unbegrenzter Arbeitsmarkt “, sagt Markus Lewe. Lewe 2017 hat zusammen mit Onno van Veldhuizen eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der die Zusammenarbeit der Gemeinden Münster und Enschede auf dem Arbeitsmarkt und in anderen Bereichen wie Verwaltung, Sicherheit, Mobilität und Bildung festgehalten wird. „Unser Ziel ist es, Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Chancen aufzuzeigen, die sich durch den Umzug ins Ausland ergeben können. Die Arbeitsmarktkonferenz ist ein weiterer Baustein dafür “, sagt Onno van Veldhuizen.

Die Gemeinden Münster und Enschede arbeiten derzeit an einer offiziellen Städtepartnerschaft. Spieler der kommunalen Organisationen sowie der Universitäten und Hochschulen arbeiten bereits zusammen. Beide Bürgermeister haben auch den Ort gewechselt. Mit der Arbeitsmarktkonferenz muss auch der Austausch in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt weiter angeregt werden.

Das Programm aus Einführungen, Best-Practice-Beispielen und Informationen zur Arbeitskultur im Nachbarland bietet viel Raum für Kontakte. Die Konferenz wird mit einem informellen “Get together” abgeschlossen. Einladungen an Arbeitgeber und Stakeholder aus der Region werden noch verschickt, Interessierte können sich jedoch bereits an Monika Jürgensmeier vom Job Center Münster (juergensmeier@stadt-muenster.de) und Peter Schildkamp vom Amt für Arbeitsmarkt und Wirtschaft der Gemeinde Enschede (p) wenden. .schildkamp@enschede.nl).