De EUREGIO-raad komt bijeen in Nordhorn

Op vrijdag 21 juni is de EUREGIO-raad bijeengekomen in het NINO-gebouw in Nordhorn.
Met een unanieme resolutie eindigde daarbij een discussie over het onderwerp kernafval. De EUREGIO-raad kwam overeen de aangesloten gemeente Ahaus in haar pogingen te ondersteunen om kernafval transporten vanuit Jülich en München-Garching te voorkomen. Eerder was er discussie geweest over de vraag of het onderwerp kernafval in een grotere context dan de gemeente Ahaus zou moeten worden behandeld.

De EUREGIO-raad heeft nieuwe INTERREG-projecten besproken, die door de Europese Unie medegefinancierd worden. Het betreft hier onder meer een cultuurhistorische route langs een deel van het Almelo-Nordhornkanaal en een grensoverschrijdende aanpak om het gezondheidsmanagement in het midden- en kleinbedrijf duurzaam te versterken.

75 jaar vrijheid
Tevens is “75 jaar vrijheid” een thema, dat als een rode draad door verschillende grensoverschrijdende initiatieven in de EUREGIO loopt, die in 2020 worden gerealiseerd. In het Nederlands-Duitse grensgebied wordt 75 jaar vrijheid ook grensoverschrijdend herdacht. De EUREGIO-raad heeft zich tijdens zijn vergadering over deze plannen gebogen.

EUREGIO-Rail
Op de agenda van de EUREGIO-raad stond verder de voorbereiding van het INTERREG-initiatief “EUREGIO-Rail”. Dit project gaat over de verbetering van de spoorverbindingen in de EUREGIO, met focus op de gewenste verbinding Zwolle-Münster.

Youth Battle-project “Grensztafel”
De EUREGIO-raad heeft ook over de “Grensztafel” gesproken, die op 21 september aan de grensovergang Gronau-Glanerbrug, in de buurt van het EUREGIO-secretariaat, zal plaatsvinden. Het organisatieteam is op dit moment in goede afstemming met de gemeenten Enschede en Gronau druk bezig met de voorbereidingen van dit grensoverschrijdend evenement.

De Gezondheidsregio Euregio stelt zicht voor
Thomas Nerlinger, directeur van de Gezondheidsregio Euregio in Nordhorn, lichtte voor de EUREGIO-raad het werk van deze vereniging toe. Daarbij werd duidelijk dat de Gezondheidsregio Euregio een belangrijke trekker is wat betreft de grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Positieve ontwikkeling rond de Duitse tolheffing
Het oordeel van het Europese Hof over de tolheffing op Duitse snelwegen werd ook besproken tijdens de vergadering. De EUREGIO-raad heeft zich sinds 2014 actief verzet tegen de invoering van de Duitse autotolheffing, omdat die het kleine grensverkeer, maar ook de economie en het toerisme in de EUREGIO zou belemmeren. EUREGIO-voorzitter Rob Welten is blij met dit succes: “De recente uitspraak van het hof is uitstekend nieuws voor de grensregio. Wij zijn goed op weg met tal van projecten die onder andere de grensoverschrijdende arbeidsmarkt transparanter moeten maken. Het doel moet juist zijn om de grensbelemmeringen weg te nemen, niet om extra hordes op te werpen. Het is geweldig dat onze lobbyactiviteiten succesvol waren.”


EUREGIO-Rat tagt in Nordhorn

Am Freitag, den 21. Juni, ist der EUREGIO-Rat im NINO-Hochbau in Nordhorn zusammengekommen.

Mit einer einstimmigen Resolution endete dabei eine kontroverse Diskussion über das Thema Atommüll. Der EUREGIO-Rat einige sich darauf, die Mitgliedsgemeinde Ahaus in ihren Bemühungen zu unterstützen, Atommülltransporte aus Jülich und München-Garching zu verhindern. Zuvor hatte es Diskussionen darüber gegeben, ob das Thema noch über den Standort Ahaus hinaus behandelt werden sollte.

Der EUREGIO-Rat hat über neue INTERREG-Projekte beraten, die von der Europäischen Union mitfinanziert werden. Darunter eine kulturhistorische Route an einem Teilabschnitt des Almelo-Nordhorn-Kanals und ein grenzübergreifender Ansatz, um das Gesundheitsmanagement in kleinen und mittleren Betrieben nachhaltig zu stärken.

75 Jahre Freiheit in der EUREGIO

Darüber hinaus ist „75 Jahre Freiheit“ ein Thema, das sich als roter Faden durch verschiedene grenzübergreifende Initiativen in der EUREGIO zieht, die 2020 umgesetzt werden sollen. In den Niederlanden wird 2020 der 75. Jahrestag der Befreiung von der Besatzung durch das nationalsozialistische Deutschland gefeiert. Im deutsch-niederländischen Grenzgebiet finden in diesem Rahmen auch grenzübergreifende Veranstaltungen statt. Auch über diese Vorhaben hat der EUREGIO-Rat in seiner Sitzung beraten.

EUREGIO-Rail
In der Sitzung des EUREGIO-Rates stand des Weiteren die Vorbereitung des INTERREG-Vorhabens „EUREGIO Rail“ auf der Tagesordnung. Bei diesem Vorhaben soll es um die Verbesserung der Schienenverbindungen in der EUREGIO gehen, mit Schwerpunkt auf der angestrebten Verbindung Münster-Zwolle.

Youth Battle-Projekt „Grensztafel“
Weiterhin hat der EUREGIO-Rat die „Grensztafel“ besprochen, die am 21. September am Grenzübergang Gronau-Glanerbrug in unmittelbarer Nähe der EUREGIO-Geschäftsstelle stattfinden wird. Die Grensztafel wird gerade vom Organisationsteam in guter Abstimmung mit den Städten Enschede und Gronau vorangetrieben.

zesundheitsregion Euregio stellt sich vor
Der Geschäftsführer der Gesundheitsregion Euregio, Thomas Nerlinger, stellte den anwesenden EUREGIO-Ratsmitgliedern die Arbeit des in Nordhorn ansässigen Vereins vor. Dabei zeigte sich, dass die Gesundheitsregion Euregio das Thema grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung gerade massiv voranbringt.

Positive Wendung bei PKW-Maut durch EuGH-Urteil
Auch das EuGH-Urteil zur PKW-Maut auf deutschen Autobahnen kam in der Sitzung zur Sprache. Der EUREGIO-Rat hat sich seit 2014 aktiv gegen die Einführung der deutschen PKW-Maut ausgesprochen, da sie den kleinen Grenzverkehr, aber auch Wirtschaft und Tourismus in der EUREGIO behindern würde. EUREGIO-Präsident Rob Welten freut sich über diesen Erfolg: „Das neueste Urteil ist wirklich eine gute Nachricht für die Grenzregion. Wir sind gut unterwegs mit Projekten, die unter anderem den grenzübergreifenden Arbeitsmarkt durchlässiger machen sollen. Das Ziel muss sein, Grenzhürden abzubauen, nicht zusätzliche Hindernisse zu schaffen. Toll, dass unsere Lobbyarbeit da erfolgreich war.“


Foto: EUREGIO